Warunki użytkowania

§ 1 Wyjaśnienie pojęć

 1. „Konsumenci“ to osoby prywatne zawierające transakcje w celach, które nie mogą być w przeważającej części zaklasyfikowane jako działalność gospodarcza lub działalność zawodowa na własny rachunek.
 2. „Przedsiębiorcy“ to osoby prywatne lub prawne albo spółki osobowe posiadające osobowość prawną, które w chwili zawarcia transakcji działały w ramach swojej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej na własny rachunek.
 3. „Użytkownicy“ to wszyscy korzystający z oferowanych przez Cook Concern usług medialnych i stron internetowych.

§ 2 Uwagi wprowadzające, zmiany warunków użytkowania

 1. Cook Concern jest usługą oferowaną przez Nico Mateewa, z siedzibą na Engertstraße 5, 04177 Lipsk, Niemcy (w dalszej części: „Cook Concern“).
 2. Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do wszystkich usług, które Cook Concern oferuje użytkownikom przez Internet, niezależnie poprzez jakie urządzenie (np. komputer stacjonarny, tablet, smartfon) i poprzez jaką przynależną domenę (www.cookconcern.de; www.cookconcern.com itp.) użytkownik korzysta z usług Cook Concern. Każdy akt korzystania ze stron Cook Concern oznacza akceptację warunków użytkowania przez danego użytkownika oraz zobowiązuje do ich przestrzegania. W przypadku korzystania z poszczególnych aplikacji, poza niniejszymi warunkami użytkowania obowiązują dodatkowe warunki, które są w każdym przypadku wyświetlane przed zakupem takowych aplikacji.
 3. Cook Concern zachowuje prawo do zmiany warunków użytkowania, o ile są one dostosowane do możliwości użytkowników. O planowanych zmianach Cook Concern poinformuje swoich użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. O ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 6 [sześciu] tygodni po otrzymaniu powiadomienia, uważa się, że zaakceptował zmiany warunków użytkowania. Cook Concern poinformuje użytkownika w owym powiadomieniu o prawie do sprzeciwu oraz o skutkach prawnych upływu terminu.
 4. Cook Concern zastrzega sobie poza tym prawo zmiany warunków użytkowania,
  1. jeśli zmiany są korzystne jedynie dla użytkownika;
  2. jeśli dane zmiany są związane ze zmianami technicznymi bądź danych procesów, chyba że mają one istotne konsekwencje dla użytkownika;
  3. w sytuacji, gdy Cook Concern jest zobowiązany zapewnić zgodność warunków użytkowania z obowiązującym prawem, szczególnie, gdy obowiązująca sytuacja prawna ulega zmianie;
  4. w sytuacji, gdy Cook Concern wdraża wymierzony przeciwko Cook Concern wyrok sądowy bądź decyzję urzędową;
  5. lub w sytuacji, gdy Cook Concern wprowadza dodatkowe, całkowicie nowe usługi, świadczenia lub elementy usług, które wymagają opisu w warunkach użytkowania, chyba że dotychczasowe brzmienie warunków miałoby przez to zostać zmienione na niekorzyść użytkownika.
  Cook Concern poinformuje w odpowiednim czasie o takowych zmianach warunków użytkowania, np. poprzez stronę internetową Cook Concern. Prawo użytkownika do wypowiedzenia umowy pozostaje zgodnie z § 8 nienaruszone mimo zmian w warunkach użytkowania.
 5. Warunki użytkowania mają zastosowanie wyłączne. Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające warunki handlowe użytkownika są akceptowane jedynie wtedy, gdy Cook Concern wyraźnie je potwierdzi drogą pisemną.
 6. Językiem umowy jest język niemiecki. Prawo niemieckie ma pierwszeństwo.

§ 3 Grupa dopuszczonych użytkowników

 • Opublikowane na stronach Cook Concern profile i ogłoszenia (tj. w szczególności oferty pracy) są ogólnie dostępne i mogą być przez każdego wyświetlane. Oferowana przez Cook Concern usługa jest przeznaczona wyłącznie dla osób przynajmniej pełnoletnich. Niepełnoletni użytkownicy mogą korzystać z usług Cook Concern jedynie za zgodą ich prawnego opiekuna.
 • Użytkownicy, którzy nie są osobami prywatnymi (tylko np. osobami prawnymi lub spółkami) mogą publikować na stronach Cook Concern ogłoszenia, podania i inne treści wyłącznie w imieniu własnego przedsiębiorstwa łącznie z filiami i/lub partnerami franczyzowymi. Publikowanie informacji, profili, ogłoszeń i innych treści dla osób trzecich i/lub w celu uzyskania dochodów jest surowo wzbronione.
 • Cook Concern zachowuje sobie prawo do niepublikowania informacji, profili, ogłoszeń i innych treści, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że naruszają one warunki użytkowania.
 • § 4 Przedmiot użytkowania, zawieranie umów użytkowania

 • Korzystanie ze stron internetowych Cook Concern do wyszukiwania informacji jest bezpłatne dla osób z grona wymienionych w § 3 użytkowników. Użytkownik może za opłatą korzystać z dalszych funkcji i aplikacji udostępnianych przez Cook Concern (np. ogłoszenia o foodtruckach, nieruchomościach, profile kucharzy prywatnych i oferty pracy); Cook Concern wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o płatnym charakterze usług oraz o obowiązujących cenach dalszych oferowanych funkcji i aplikacji.
 • Jeśli Cook Concern potwierdza rejestrację użytkownika (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub aktywuje ogłoszenie użytkownika, zostaje zawarta między użytkownikiem i portalem Cook Concern umowa o korzystaniu ze stron internetowych Cook Concern („Umowa o użytkowaniu“); użytkownik nie ma jednak prawa żądać zawarcia odpowiedniej umowy o użytkowaniu od Cook Concern.
 • Użytkownik może za opłatą korzystać z dalszych funkcji i aplikacji udostępnianych przez Cook Concern (np. umieszczanie ofert pracy); Cook Concern wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o płatnym charakterze usług oraz o obowiązujących cenach dalszych oferowanych funkcji i aplikacji.
 • Możliwość korzystania z dostępnych na stronach internetowych Cook Concern funkcji nie oznacza oferty przedstawionej użytkownikowi w rozumieniu prawnym, lecz powinna być ona rozumiana jako zachęta dla użytkownika do przedstawienia oferty. Jeśli użytkownik deklaruje wobec Cook Concern wolę korzystania z danej funkcji – niezależnie od tego, czy jest ona płatna czy nieodpłatna – poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego finalnego przycisku, przedstawia on ofertę zawarcia umowy dotyczącej użytkowania odpowiedniej funkcji w rozumieniu prawnym. Aż do momentu kliknięcia finalnego przycisku użytkownik może poprawić lub usunąć wprowadzone dane za pomocą typowych funkcji komputera lub przeglądarki (np. polecenie wstecz w oknie przeglądarki). Cook Concern przyjmuje ofertę użytkownika poprzez udostępnienie odpowiedniej funkcji. Dopiero wraz z przyjęciem oferty zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a Cook Concern. Użytkownik otrzymuje odpowiednie potwierdzenie na adres e-mail od Cook Concern. Cook Concern nie jest zobowiązany do przyjmowania ofert użytkowników i do zawierania umów. Tekst umowy zostaje zapisany, ale użytkownik nie ma do niej dostępu online. Po całkowitym wykonaniu umowy zostaje on usunięty, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami handlowymi i podatkowymi.
 • Strony internetowe Cook Concern służą przeglądaniu informacji i prezentacji profili kucharzy, lokali gastronomicznych i odpowiednich eventów w branży gastronomicznej. Z tego powodu strona Cook Concern nie pośredniczy bezpośrednio w oferowaniu praktyk, miejsc pracy, zatrudnienia i stosunków służbowych ani nie przekazuje dalej takowych informacji i kontaktów przez stronę internetową Cook Concern. Odpowiednie próby kontaktu podejmują użytkownicy na własną odpowiedzialność poza stroną Cook Concern.
 • Przywłaszczanie sobie treści internetowych Cook Concern przez użytkowników, w całości bądź częściowo w postaci przejmowania zdjęć, materiału video, grafik lub elementów designu jest surowo wzbronione. Wyjątkiem do zdania 1 są sytuacje, w których użytkownik jest uprawniony do pobierania, przedstawiania i drukowania pojedynczych treści internetowych Cook Concern, w szczególności podań, profili kucharzy prywatnych i danych zawartych w profilach kucharskich, wyłącznie w celach dokumentacji, uwierzytelniania i nawiązywania kontaktu z daną osobą. Użytkownik jest w takim wypadku zobowiązany podać źródło (np. www.cookconcern.com) w danym pliku lub wydruku w formie zrozumiałej, czytelnej i widocznej.
 • § 5 Rejestracja

  1. Tworzenie profilu kucharskiego oraz korzystanie z dalszych, częściowo płatnych funkcji (np. ofert pracy) wymaga zakończonej pozytywnie rejestracji użytkownika. Podczas rejestracji użytkownik podaje obowiązkowe dane, wymagane w elektronicznym formularzu rejestracji na stronach Cook Concern, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, aktualny adres e-mail oraz osobiste hasło potrzebne do późniejszego logowania. Po wysłaniu elektronicznego formularza rejestracji użytkownik powinien otworzyć link potwierdzający, który otrzymał na podany adres e-mail od Cook Concern. Zakończona pozytywnie rejestracja zostanie potwierdzona na adres mailowy użytkownika przez Cook Concern.
  2. Użytkownik powinien podać kompletne i poprawne obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji.
  3. Użytkownik może wybrać dowolne hasło, które jednak ze względów bezpieczeństwa nie powinno zawierać widocznych powtórzeń tego samego znaku, ani nie powinno składać się z ogólnie znanych słów i imion czy stanowić hasła już używanego przez użytkownika na innym portalu. Dalsze informacje na temat ochrony danych i przetwarzania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Cook Concern, które znajduje się pod adresem www.cookconcern.com.

  § 6 Tworzenie profilu kucharza

  1. Każdy zarejestrowany użytkownik (zob. § 5) może stworzyć 1 [jeden] osobisty profil kucharski. W celu wypełnienia wymaganych pól obowiązkowych Cook Concern częściowo oferuje pomoc w wypełnianiu (np. poprzez rozwijane menu). Profile kucharskie oferowane są wyłącznie w celu prezentacji własnej kariery zawodowej, statusu zawodowego oraz przyszłych planów zawodowych w branży gastronomicznej (również w przypadku początkujących w zawodzie i osób, które zmieniły profesję i stawiają pierwsze kroki w zawodzie kucharza). Każde odbiegające od normy użycie profilu, zwłaszcza w innych celach komercyjnych, jest zabronione.
  2. Wystarczająco wypełnione profile kucharskie użytkowników będą – o ile to możliwe – publikowane, kiedy tylko dany użytkownik aktywuje na swoim koncie pod punktem „Mój profil kucharza“ widoczność profilu przez kliknięcie odpowiedniego przycisku, przy czym użytkownik nie ma prawa żądać opublikowania profilu kucharza w trybie natychmiastowym lub w konkretnym terminie.
  3. Opublikowane profile mogą być dowolnie wyszukiwane w Internecie. Po zalogowaniu się swoimi osobistymi danymi logowania, użytkownik może w każdej chwili edytować, uzupełniać, aktualizować i rozbudowywać swój profil kucharza na swoim koncie użytkownika lub też go ukryć.

  § 7 Ceny i warunki płatności

  1. Wszystkie podane przez Cook Concern ceny są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek, o ile nie zostanie wyraźnie podane, że ceny te są cenami netto (niezawierającymi ustawowego podatku). Ewentualnie oferowane przez Cook Concern ceny specjalne obowiązują jedynie w zarezerwowanym przez danego użytkownika czasie; po upływie tego czasu obowiązują ceny standardowe, które są widoczne na stronie internetowej.
  2. Opłaty za dodatkowo zażądane funkcje i aplikacje należy uregulować z góry za cały okres ich trwania. Rachunki Cook Concern należy uregulować natychmiast po ich otrzymaniu bez potrąceń, o ile na takowych rachunkach lub w innym pisemnym dokumencie wymienionym między stronami umowy nie zostanie ustalony inny termin płatności. Jako data płatności liczy się data otrzymania płatności przez Cook Concern.
  3. Użytkownik może uregulować rachunki za pomocą oferowanych przez Cook Concern metod płatności. W przypadku, gdy opłata nie może zostać pobrana, użytkownik ponosi wszystkie wynikające z takiej sytuacji koszty, które powstały dla Cook Concern, zwłaszcza wynikające ze zwrotu poleceń zapłaty opłaty bankowe i podobne opłaty, w takim zakresie, w jakim jest on odpowiedzialny za spowodowanie takiej sytuacji.
  4. Cook Concern ma prawo przekazywać użytkownikowi rachunki i wezwania do zapłaty wyłącznie drogą elektroniczną.
  5. Cook Concern zastrzega sobie prawo każdorazowego przeliczenia opłat z euro na walutę kraju danego użytkownika, o ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu.
  6. Kompensacja z roszczeniami wzajemnymi użytkownika lub zatrzymanie opłat z powodu takich roszczeń są tylko wtedy dopuszczalne, o ile takie roszczenia zostaną uznane, są niepodważalne i prawomocne.

  § 8 Czas trwania umowy, okres trwania, zakończenie umowy

  1. Umowa o użytkowaniu (§ 4) zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zarówno użytkownik jak i Cook Concern mogą w każdej chwili wypowiedzieć nieodpłatną umowę o użytkowaniu bez podania przyczyn. Na potrzeby ochrony użytkownika przed niepożądanym usunięciem jego profilu przez osoby trzecie Cook Concern może w przypadku otrzymania wypowiedzenia przeprowadzić weryfikację tożsamości, np. poprzez poproszenie o podanie loginu i jednego z zarejestrowanych na stronach Cook Concern adresów mailowych. Wypowiedzenie złożone przez użytkownika powinno mieć formę pisemną (np. e-mail) i powinno zostać przedłożone Cook Concern. Cook Concern może w każdej chwili wypowiedzieć nieodpłatną umowę o użytkowaniu w terminie 14 [czternastu] dni.
  2. Wykupione przez użytkownika dodatkowo płatne funkcje i aplikacje dobiegają końca wraz z upływem zarezerwowanego minimalnego czasu umowy, o ile nie zostaną one przedwcześnie zakończone z innych powodów przez jedną lub obie strony umowy (np. nadzwyczajne wypowiedzenie z ważnego powodu). Po zakończeniu dodatkowo zakupionych przez użytkownika płatnych funkcji i aplikacji umowa użytkownika nadal pozostaje ważna aż do upłynięcia jej terminu. Dodatkowe funkcje wykupionych opcji i aplikacji pozostają jednak nieaktywne.
  3. Prawo do zablokowania zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszych warunków użytkowania jak i prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu zgodnie z prawnymi przepisami pozostają nienaruszone.
  4. Żądanie użytkownika z tytułu wypowiedzenia dotyczące zwrotu wcześniej uregulowanych opłat jest wykluczone, chyba że użytkownik wypowie umowę z ważnego powodu, który Cook Concern uzna za wystarczający. Jeśli Cook Concern wypowie użytkownikowi umowę z ważnego powodu, użytkownik nie ma prawa uzyskania zwrotu wcześniej uregulowanych opłat.

  § 9 Obowiązki użytkowników, zabronione działania

  1. Wszyscy użytkownicy korzystający z usług Cook Concern zgadzają się nie wykorzystywać treści internetowych Cook Concern jak i ewentualnej wymiany danych z Cook Concern do celów, które godzą w zakazy, przepisy prawne, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
  2. W szczególności wszyscy użytkownicy korzystający z treści internetowych Cook Concern, ale nie tylko, zgadzają się:
   1. nie przekazywać lub publikować materiałów, które zbiorczo lub pojedynczo godzą w czyjeś prawa, stanowią pogróżkę, są nadużyciem, są obraźliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, rasistowskie lub w inny sposób dyskryminujące;
   2. nie tworzyć fałszywych profili pod fikcyjną tożsamością i/lub podawać nieprawdziwych danych osobowych właściciela profilu;
   3. nie kopiować, zmieniać lub rozpowszechniać profili i ogłoszeń innych użytkowników, jeśli takie zachowanie służy celom, które wykraczają poza dokumentację i weryfikację w celach własnych;
   4. nie tagować i/lub linkować dostępnych na stronach Cook Concern informacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone;
   5. nie używać usług i treści internetowych Cook Concern do rozpowszechniania wiadomości typu spam, listy łańcuchowe czy maile rozsyłane metodą kuli śnieżnej i/lub ubiegać się o stanowiska oraz pozyskiwać i przetwarzać dane (np. adres e-mail) i/lub inne informacje bez posiadania odpowiedniego upoważnienia (np. zgody) danej osoby;
   6. nie wprowadzać wirusów oraz innych technik, które mogłyby uszkodzić system i treści internetowe Cook Concern lub własność innych użytkowników albo usługi Cook Concern;
   7. nie odczytywać treści zawartych na stronach Cook Concern w sposób automatyczny i nie pozyskiwać ich za pomocą robotów internetowych, botów, pełzaczy, pająków czy innych zautomatyzowanych mechanizmów, chyba że istnieje wcześniejsza pisemna zgoda Cook Concern lub danego prawnego posiadacza treści;
   8. nie przeciążać infrastruktury stron Cook Concern i w żaden inny sposób nie zakłócać dostępności stron Cook Concern;
   9. nie używać żadnego innego narzędzia lub urządzenia do nawigacji lub wyszukiwania na stronach Cook Concern niż udostępnione przez Cook Concern funkcje, ogólnodostępne przeglądarki internetowe osób trzecich lub inne narzędzia, które zostały uprzednio dopuszczone przez Cook Concern;
   10. nie stosować inżynierii odwrotnej wobec stron Cook Concern ani nie poddawać ich dekompilacji;
   11. nie obchodzić procedur Cook Concern dotyczących ograniczenia i/lub zablokowania dostępu do treści internetowych Cook Concern.
  3. Zarejestrowani użytkownicy są poza obowiązkami wynikającymi z § 9 ustęp 1 i 2 zobowiązani:
   1. umieszczać oświadczenia, ogłoszenia i podania w pasujących, podanych na stronach Cook Concern kategoriach oraz kompletnie, w sposób aktualny i zgodny z prawdą opisywać je za pomocą słów i zdjęć. W opisie nie mogą znajdować się treści, które zawierają ograniczone dostępem i/lub chronione hasłem i/lub ukryte strony lub treści (tj. zdjęcia, video).
   2. upewnić się, że ich profile, ogłoszenia, aplikacje i wszystkie inne treści na stronach Cook Concern nie zawierają elementów, które naruszają prawa osób trzecich takie jak prawa do nazw lub marek.
   3. aktualizować wszystkie swoje publicznie widoczne dane oraz dane osobowe zawarte w profilu na stronie (konto użytkownika) i nanosić w krótkim czasie w koncie użytkownika zmiany odnoszące się w szczególności do przesłanych podczas rejestracji danych, a także dezaktywować lub usuwać nieużywane profile, ogłoszenia, podania i inne treści.
   4. nie udostępniać danych logowania i osobistego hasła osobom trzecim, chyba że jest to związane z ustawowym, sądowym lub urzędowym upoważnieniem.
   5. zmieniać osobiste hasło bez niepotrzebnej zwłoki, jeśli dany użytkownik ma powód do przypuszczenia, że nieupoważnione osoby trzecie zdobyły dostęp do jego hasła.
  4. Cook Concern zastrzega sobie w przypadku celowego złamania niniejszych obowiązków i zakazów prawo do podjęcia uznanych za konieczne kroków prawnych oraz tymczasowego lub stałego wykluczenia danego użytkownika z dalszego korzystania treści internetowych Cook Concern, co może w szczególności obejmować usunięcie profilów, które zostały utworzone z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania.

  § 10 Dostarczanie treści, przyznawanie praw użytkownika, wyłączenie

  1. Użytkownicy, którzy umieszczają na swoich profilach, w swoich ogłoszeniach, aplikacjach i innych treściach teksty, zdjęcia, logo i inne chronione prawami autorskimi treści (w dalszej części: „treści”) oraz publikują na stronach Cook Concern, zachowują ewentualnie istniejące prawa jak np. prawa do nazwy, patentu, prawa autorskie, prawa użytkowania oraz ochrony towaru. Cook Concern nie rości sobie prawa do posiadania treści użytkowników czy do kontrolowania tych treści.
  2. Użytkownicy przyznają Cook Concern niewyłączne, międzynarodowe, bezterminowe, nieograniczone i nieodpłatne prawo użytkowania, rozpowszechniania, reprodukowania i dostosowywania treści, które umieszczają w ramach użytkowania stron Cook Concern oraz ich publikowania w jeszcze nieznanych formatach. Poprzez tworzenie i publikowanie ogólnodostępnych treści na stronach Cook Concern użytkownik zapewnia Cook Concern międzynarodowe, niewyłączne i nieodpłatne prawo reprodukowania, dostosowywania, rozpowszechniania i publikowania przekazanych treści w celach reklamowych i w ramach świadczenia usług Cook Concern.
  3. Wszyscy użytkownicy, którzy publikują treści na stronach Cook Concern, pozwalają wszystkim innym, zarówno zarejestrowanym jak i niezarejestrowanym użytkownikom stron Cook Concern wyświetlać opublikowane treści, przedstawiać je, mieć do nich dostęp, zapisywać je i je reprodukować, o ile to jest konieczne na użytek prywatny lub w celach dokumentacji i nawiązywania kontaktu.
  4. Użytkownik gwarantuje, że posiada prawo konieczne do udzielenia licencji na utworzone i opublikowane treści lub że posiadacz takowych praw, łącznie z prawami autorskimi, całkowicie i skutecznie tych praw się zrzeka oraz że przyznał słusznie i nieodwołalnie użytkownikowi prawo udzielenia Cook Concern wspomnianej wyżej licencji.
  5. Użytkownik w momencie rejestracji zwalnia Cook Concern od wszystkich roszczeń osób trzecich, zwłaszcza od roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich oraz praw dotyczących oznaczeń, które miałyby być zgłaszane przeciwko Cook Concern w związku z wynikającym z umowy użytkowaniem udostępnionych przez użytkownika informacji, danych i treści. Cook Concern ma prawo we własnym zakresie podjąć odpowiednie działania służące oddaleniu roszczeń osób trzecich lub egzekwowaniu swoich własnych praw. Zwolnienie to obejmuje również zwrot kosztów, jakie Cook Concern poniósł lub poniesie na drodze prawnej.

  § 11 Zgłoszenie naruszenia praw

  1. Użytkownicy są sami odpowiedzialni za ochronę przysługujących im praw oraz pozycji prawnych. Cook Concern nie weryfikuje zgodności z prawem udostępnionych przez użytkowników informacji, danych i treści ani ich zgodności, kompletności czy aktualności; taka weryfikacja jest wyłącznie obowiązkiem użytkownika przed publikacją oraz w jej trakcie.
  2. Użytkownicy, którzy są zdania, że przysługujące im prawa zostały naruszone na stronach internetowych Cook Concern, powinni o tym poinformować Cook Concern pod następującym adresem, aby Cook Concern mógł niezwłocznie podjąć stosowne kroki:  Nico Mateew, Engertstraße 5, 04177 Leipzig (Lipsk), Niemcy, e-mail: info@cookconcern.com, numer telefonu: +49 341 9759 4000
  3. Zgłoszenie naruszenia praw wobec Cook Concern musi zawierać wystarczające dane, które pozwalają rozpoznać, czy naruszenie praw zgłasza osobiście posiadacz praw czy upoważniony zastępca posiadacza praw oraz na czym dokładnie polega owe naruszenie praw.

  § 12 Ochrona danych

  1. Ochrona danych podlega regulacjom ustawy federalnej o ochronie prywatności (niem. BDSG) oraz ustawie o telemediach (niem. TMG). Obowiązują dodatkowe przepisy o ochronie danych Cook Concern, które można przeczytać pod następującym adresem: www.cookconcern.com.
  2. Korzystając z usług i treści internetowych Cook Concern użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych.

  § 13 Dostępność treści internetowych, odpowiedzialność

  1. Cook Concern nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą, poprawność lub aktualność informacji, treści i ogłoszeń (zwłaszcza profili kucharskich, ofert pracy) utworzonych i opublikowanych przez użytkowników. Cook Concern nie wspiera żadnych opinii, które są wyrażane przez użytkowników na stronach internetowych Cook Concern.
  2. Zgodnie z obecnym stanem techniki Cook Concern nie może zagwarantować wolnego od błędów lub nieprzerwanego dostępu do swoich stron internetowych jak i związanych z nimi funkcji (jak np. funkcja filtrowania i wyszukiwania). Podobnie, Cook Concern nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z przyczyn technicznych błędy przekazu, opóźnienia w przekazie danych lub przerwy techniczne, chyba że Cook Concern lub jego przedstawiciele powodują lub spowodowali te wydarzenia celowo lub w wyniku poważnych zaniedbań.
  3. Cook Concern ma prawo częściowo, tymczasowo lub całkowicie wstrzymać treści internetowe bez powiadamiania o tym indywidualnie każdego użytkownika. Odpowiednie informacje o tym Cook Concern umieści na swojej stronie internetowej dla wiadomości wszystkich użytkowników z przynajmniej 4- [cztero] tygodniowym wyprzedzeniem.
  4. Odpowiedzialność Cook Concern według ustawowo obowiązujących zasad odpowiedzialności pozostaje nienaruszona przez powyższe granice i wyłączenia odpowiedzialności.

  § 14 Postanowienia końcowe

  1. Jeśli Cook Concern nie zgłasza roszczeń lub innych praw wobec użytkownika w przypadku naruszenia warunków użytkowania, nie ma to wpływu na prawo przysługujące Cook Concern do zgłaszania takowych roszczeń lub innych praw w przypadku ponownego naruszenia warunków użytkowania.
  2. Cook Concern ma prawo, częściowo lub całkowicie przenosić prawa i obowiązki na osoby trzecie.
  3. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania jak i dodatkowych postanowień wymagają formy pisemnej, aby były prawomocne (e-mail jest wystarczającą formą).
  4. Wszelkie powiązania prawne między Cook Concern a użytkownikami podlegają wyłącznie prawu Republiki Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej sprzedaży towarów. Jeśli użytkownik jest konsumentem (§ 1 ust. 1), zdanie 1 obowiązuje tylko w takim stopniu, w jakim przez wybór prawa zagwarantowana jest ochrona koniecznych przepisów prawnych państwa, w którym konsument jest zamieszkały. Jeśli użytkownik jest sprzedawcą lub osobą prawną według prawa publicznego albo specjalnym funduszem publicznoprawnym, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów między Cook Concern a użytkownikiem jest Lipsk (Leipzig). To samo obowiązuje, jeśli użytkownik nie ma ogólnej właściwości miejscowej w Niemczech lub gdy miejsce zamieszkania albo zwyczajowe miejsce pobytu nie są znane w momencie wpłynięcia skargi. Obowiązujące prawne przepisy pozostają w tej sytuacji nienaruszone.
  5. Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków użytkowania przestanie obowiązywać całkowicie lub częściowo, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić takim, które jest prawnie możliwe i jest merytorycznie najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia oraz najbardziej odpowiada oczywistym interesom gospodarczym stron umowy. Odpowiedni zapis obowiązuje w przypadku ewentualnych luk w przepisach.

  Pouczenie o odstąpieniu

  Użytkownikom, którzy jako konsumenci (§ 1 ust. 1 warunków użytkowania) oraz z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej, nabywają płatne usługi Cook Concern, zgodnie z ustawą mają prawo do odstąpienia od umowy, o ile ono wcześniej nie wygaśnie.

  W dalszej części następuje odpowiednie pouczenie:

  Prawo odstąpienia od umowy

  Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy na następujący adres:

  Nico Mateew
  Engertstraße 5
  04177 Leipzig
  Deutschland
  e-mail: info@cookconcern.com
  numer telefonu: +49 341 9759 4000

  przesłać jednoznaczne oświadczenie (np. wysłany pocztą list, faks bądź e-mail) dotyczące Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Mogą Państwo użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Do dotrzymania terminu wystarczy, że wyślą Państwo odpowiednie oświadczenie o wykorzystaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  Jeśli odstępują Państwo od niniejszej umowy, zobowiązujemy się do natychmiastowego zwrotu wszystkich płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, iż wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż zaproponowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa) najpóźniej w ciągu czternastu dni, licząc od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu opłat używamy tych samych metod płatności, które użyli Państwo podczas pierwotnych transakcji, chyba że zostało postanowione inaczej; w żadnym jednak wypadku nie naliczamy Państwu dodatkowych opłat za zwrot płatności.

  Jeśli zażądali Państwo, aby usługi były świadczone przed upływem terminu odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo do zapłaty odpowiedniej sumy, odpowiadającej części należnej kwoty za wykonanie usług w stosunku do całości przewidzianych w umowie usług do momentu, w którym poinformowali nas Państwo o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  Uwaga:

  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów dotyczących wykonania usług, jeśli przedsiębiorca wykonał usługę w całości, pod warunkiem, że rozpoczął wykonywanie usługi dopiero po uzyskaniu na to wyraźnej zgody konsumenta i gdy konsument jednocześnie potwierdził, iż jest świadomy, że traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy w wypadku pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do nas.

  Adres:
  Nico Mateew
  Engertstraße 5
  04177 Leipzig
  Deutschland (Niemcy)
  e-mail: info@cookconcern.com

  Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od zawartej przeze mnie/przez nas(*) umowy dotyczącej zakupu następujących produktów(*)/wykonania następującej usługi(*)

  Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

  Nazwisko konsumenta/ów
  Adres konsumenta/ów

  Podpis adres konsumenta/ów (jedynie w przypadku oświadczenia pisemnego)

  Data

  _______________

  (*) Niepotrzebne skreślić.