Podmínky užívání

Cook Concern nabízí všem podnikatelům působícím v gastronomii, jako jsou kuchaři, kuchaři do domu, restaurace a jiní poskytovatelé profesionálních gastronomických služeb, možnost veřejně a v mezinárodním rozsahu prezentovat sebe sama, svou firmu a/nebo oborově zaměřený obsah, jako jsou nabídky volných pracovních míst, akce, food trucky, nemovitosti a jiné gastronomické služby. Hledání a navigaci na cookconcern.com zájemcům o spolupráci usnadňují filtry pro vyhledávání podle konkrétních zájmů a také specifické oborové tagy.

§ 1 Definice pojmů

 1. „Spotřebitelé“ jsou fyzické osoby, které činí právní úkony za účely, které převážně nesouvisejí s jejich obchodní ani samostatnou výdělečnou činností.
 2. „Podnikatelé“ jsou fyzické nebo právnické osoby nebo právně způsobilá sdružení soukromých osob, které při činění právního úkonu jednají z pozice své obchodní či samostatné výdělečné činnosti.
 3. „Uživatelé“ jsou všichni, kdo navštíví elektronické informační služby a webové stránky nabízené na Cook Concern.

§ 2 Úvodní ustanovení, změny podmínek užívání

 1. Cook Concern je služba, kterou poskytuje Nico Mateew, Engertstraße 5, 04177 Leipzig, Německo (dále jen „Cook Concern“).
 2. Tyto podmínky užívání platí pro všechny služby, které Cook Concern uživateli poskytuje prostřednictvím internetu, ať už uživatel ke službám Cook Concern přistupuje za použití jakéhokoliv koncového zařízení (například počítače, tabletu nebo mobilního telefonu) a prostřednictvím kterékoliv související domény (www.cookconcern.de, www.cookconcern.com atd.). Každé použití webových stránek Cook Concern předpokládá, že uživatel přijímá tyto podmínky užívání a bude je dodržovat. Pokud jde o užívání jednotlivých aplikací, platí případně souběžně s těmito podmínkami užívání ještě další podmínky, které budou zobrazeny v jednotlivých případech před objednáním.
 3. Cook Concern si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání změnit, pokud jsou změny pro uživatele únosné. O zamýšlených změnách bude Cook Concern uživatele včas informovat e-mailem nebo poštou. Pokud uživatel během 6 týdnů od doručení oznámení nevznese námitku, považují se změny podmínek užívání za přijaté. Cook Concern uživatele v oznámení upozorní na právo na vznesení námitky i na právní důsledky uplynutí lhůty.
 4. Cook Concern si kromě toho vyhrazuje právo podmínky užívání změnit,
  1. pokud je změna pro uživatele jen příznivá;
  2. pokud změna má čistě technické nebo procesuální příčiny, s výjimkou případů, kdy mají na uživatele významný dopad;
  3. pokud Cook Concern má povinnost zajistit soulad podmínek užívání s platným právem, zejména v případě změny platného právního stavu;
  4. pokud tím Cook Concern reaguje na soudní rozsudek namířený proti Cook Concern nebo na úřední rozhodnutí; nebo
  5. pokud Cook Concern zavádí další, zcela nové služby či prvky služeb, které vyžadují popis v podmínkách užívání, s výjimkou případů, kdy se tím nepříznivě mění dosavadní poměr užívání.
  Cook Concern bude o takových změnách podmínek užívání včas informovat, například na webu Cook Concern. Právo uživatele na výpověď podle § 8 zůstává případnými změnami podmínek užívání podle tohoto předpisu nedotčeno.
 5. Podmínky užívání mají výlučnou platnost. Odporující, odlišné či doplňující předem formulované obchodní podmínky uživatele se považují za přijaté, pouze pokud je Cook Concern výslovně písemně potvrdil.
 6. Jazykem smlouvy je němčina. Německá verze má prioritu.

§ 3 Přípustný okruh uživatelů

 1. Profily a inzeráty (zejména pak nabídky volných pracovních míst) zveřejněné na webových stránkách Cook Concern jsou veřejně přístupné a kdokoliv se na ně může kdykoliv podívat. Služba poskytovaná na Cook Concern je však určená výhradně pro alespoň plnoleté uživatele. Uživatelé, kteří nejsou plnoletí, mohou službu Cook Concern využívat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Uživatelé, kteří nejsou fyzickými osobami (nýbrž například právnickými osobami, společnostmi), smějí na webových stránkách Cook Concern zveřejňovat výhradně inzeráty, žádosti a jiná sdělení pro vlastní firmu včetně dceřiných společností a/nebo franšízových partnerů. Zveřejňování informací, profilů, inzerátů a jiných sdělení pro třetí strany a/nebo za účelem dosažení příjmů je výslovně zakázáno.
 3. Cook Concern si vyhrazuje právo informace, profily, inzeráty a jiná sdělení nezveřejnit, pokud existují skutečnosti opodstatňující oprávněné pochybnosti o dodržování těchto podmínek užívání.

§ 4 Předmět užívání, uzavírání smluv o užívání

 1. Užívání webových stránek Cook Concern k vyhledávání a rešerším je povoleno osobám spadajícím do okruhu uživatelů uvedeného v § 3. Uživatel může za poplatek využívat další funkce a aplikace poskytované na Cook Concern (např. inzeráty na food trucky, nemovitosti, kuchaře do domu a další nabídky volných pracovních míst). Cook Concern uživatele na zpoplatnění a platné ceny za další dostupné funkce a aplikace včas a důrazně upozorní.
 2. Pokud Cook Concern uživateli potvrdí registraci (například e-mailem) nebo pokud Cook Concern aktivuje inzerát uživatele, vzniká mezi uživatelem a Cook Concern smlouva o užívání webových stránek von Cook Concern („Smlouva o užívání“). Neexistuje však žádný nárok uživatele vůči Cook Concern na uzavření takové Smlouvy o užívání.
 3. Uživatel může za poplatek využívat další funkce a aplikace poskytované na Cook Concern (např. zadávání nabídek volných pracovních míst). Cook Concern uživatele na zpoplatnění a platné ceny za další dostupné funkce včas a důrazně upozorní.
 4. Možnost využívat funkce poskytované na webových stránkách Cook Concern nepředstavuje v právním smyslu nabídku uživateli, nýbrž musí být chápána jako výzva uživateli, aby podal nabídku. Pokud uživatel službě Cook Concern sdělí svou vůli zvolenou funkci – ať už bezplatnou či zpoplatněnou – využívat, a to kliknutím na odpovídajícím způsobem označené závěrečné tlačítko, podává uživatel v právním smyslu nabídku na uzavření smlouvy o užívání příslušné funkce. Až do kliknutí na závěrečné tlačítko může uživatel zadané údaje pomocí běžných funkcí počítače, resp. prohlížeče (např. příkaz Zpět v prohlížeči) opravit či vymazat. Cook Concern nabídku uživatele přijme poskytnutím příslušné funkce. Teprve tímto přijetím vzniká mezi uživatelem a Cook Concern smlouva. Uživatel od Cook Concern dostane e-mailem příslušné potvrzení. Cook Concern nemá povinnost nabídky uživatelů přijmout a smlouvu uzavřít. Text smlouvy se uloží, není však pro uživatele dostupný na internetu. Po kompletním splnění smlouvy bude smazán, pokud tomu neodporují právní předpisy týkající se obchodu či odvodu dávek.
 5. Webové stránky Cook Concern slouží k získávání informací a prezentaci kuchařů, gastronomických podniků a příslušných gastronomických akcí. Prostřednictvím webu Cook Concern tak zejména nedochází ke zprostředkovávání praxí, učňovských míst, pracovních míst, zaměstnání a služebních poměrů uživatelům ani k předávání informací a kontaktů. Příslušné kontakty iniciují uživatelé na vlastní odpovědnost mimo prostor webu Cook Concern.
 6. Uživateli je výslovně zakázáno kopírovat webové stránky Cook Concern – ať už v úplnosti nebo částečně a ať už kopírováním textů, obrázků, videa, grafiky nebo designu. Odlišně od první věty je uživatel oprávněn stahovat, zobrazovat a tisknout jednotlivé stránky webových stránek Cook Concern, zejména žádosti, profily kuchařů do domu a údaje z profilů kuchařů, a sice výhradně za účelem dokumentace, vedení dokladů a navázání kontaktu s příslušnou osobou. Uživatel je v takovém případě povinen uvést zdroj (například www.cookconcern.com) v souboru nebo na výtisku snadno srozumitelným, dobře čitelným a pevně umístěným odkazem.

§ 5 Registrace

 1. Vytvoření profilu kuchaře a využívání dalších – zčásti zpoplatněných – funkcí (například nabídky volných pracovních míst) předpokládá úspěšnou registraci uživatele. K registraci uživatel zadá povinné údaje, na které se ho ptá elektronický přihlašovací formulář na webových stránkách Cook Concern. Jedná se zejména o jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu a osobní heslo pro pozdější přihlašování. Po odeslání elektronického přihlašovacího formuláře uživatel kliknutím potvrdí potvrzovací odkaz, který od Cook Concern dostane e-mailem. Cook Concern uživateli úspěšnou registraci potvrdí e-mailem.
 2. Údaje zjišťované v rámci registrace musí uživatel uvést v úplnosti a správně.
 3. Heslo si uživatel volí libovolně. Z bezpečnostních důvodů by nemělo obsahovat žádná nápadná opakování téhož znaku, nemělo by se skládat z obecně známých slov a jmen a uživatel by ho dosud neměl používat jinde. Další informace o ochraně osobních údajů a zacházení s údaji o uživatelích najdete v prohlášení Cook Concern o ochraně osobních údajů, na které se můžete kdykoliv podívat na www.cookconcern.com.

§ 6 Vytvoření profilu kuchaře

 1. Každý registrovaný uživatel (viz § 5) si smí vytvořit jeden osobní profil kuchaře. K zadání k tomu potřebných povinných údajů poskytuje Cook Concern zčásti nápovědu (například rozevírací nabídky). Profil kuchaře je poskytován výhradně k prezentaci vlastního životopisu, profesního stavu a hledané budoucí činnosti v kuchařském řemesle (i u příslušných začátečníků v tomto povolání a osob přicházejících z jiných oborů). Jakékoliv odlišné užívání, zejména k jiným komerčním účelům, je zakázáno.
 2. Uživatelem dostatečně vyplněný profil kuchaře je – je-li to možné – zveřejněn, jakmile uživatel pod svým uživatelským účtem v části „Můj profil kuchaře“ aktivuje viditelnost profilu kuchaře kliknutím na odpovídajícím způsobem označené tlačítko. Uživatel nemá nárok na zveřejnění profilu kuchaře ihned ani v žádném určitém termínu.
 3. Zveřejněné profily kuchařů jsou volně přístupné na internetu. Uživatel může svůj profil kuchaře pod svým uživatelským účtem kdykoliv upravit, doplnit, aktualizovat a rozšířit nebo před veřejností do budoucna skrýt, pokud se přihlásil svými přístupovými údaji.

§ 7 Ceny a platební podmínky

 1. Cook Concern uvádí všechny ceny včetně zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (brutto ceny), pokud nejsou výslovně uvedeny ceny bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (netto ceny). Zvláštní ceny případně poskytnuté ze strany Cook Concern platí pro uživatelem objednanou dobu platnosti. Poté platí běžné ceny, které jsou uvedeny na webu.
 2. Poplatky za funkce a aplikace objednané navíc jsou splatné předem na celou dobu platnosti. Faktury od Cook Concern jsou splatné ihned po doručení a bez slev, pokud na faktuře nebo v jiné korespondenci mezi smluvními stranami není dohodnuta jiná splatnost. Pro datum platby je rozhodující připsání na účet Cook Concern.
 3. Uživatel může faktury hradit způsoby platby, které Cook Concern nabízí. Pokud platbu nelze inkasovat, nese uživatel všechny náklady, které tím pro Cook Concern vzniknou, zejména bankovní poplatky v souvislosti s vrácením vrubopisů a srovnatelné poplatky, a sice v rozsahu, v jakém uživatel nese odpovědnost za událost, která k nákladům vedla.
 4. Cook Concern má právo faktury a připomenutí plateb uživateli zasílat pouze elektronickou cestou.
 5. Cook Concern si vyhrazuje právo fakturaci kdykoliv změnit z eur na příslušnou národní měnu uživatele, pokud proti tomu uživatel nic nenamítá.
 6. Započítání s protinároky uživatele nebo zadržování plateb kvůli takovým nároků je přípustné, pouze pokud jsou tyto protinároky uznány, jsou nesporné nebo byly pravomocně stanoveny.

§ 8 Doba platnosti smlouvy, doba platnosti funkcí, ukončení smlouvy

 1. Smlouva o užívání (§ 4) se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel i Cook Concern mohou smlouvu o bezplatném užívání vypovědět kdykoliv a bez udání důvodu. V zájmu ochrany uživatele proti neoprávněnému smazání uživatelského profilu třetí stranou smí Cook Concern v případě výpovědi provést zjištění totožnosti, například dotazem na uživatelské jméno a na e-mailovou adresu registrovanou na webových stránkách Cook Concern. Výpověď musí uživatel podat u Cook Concern v písemné podobě (stačí například e-mail). Cook Concern může smlouvu o bezplatném užívání kdykoliv jednostranně vypovědět s lhůtou v délce 14 dnů.
 2. Uživatelem navíc objednané zpoplatněné funkce a aplikace končí uplynutím objednané minimální doby platnosti, pokud je z jiných důvodů jedna nebo obě smluvní strany předčasně nevypovědí (například mimořádná výpověď z vážného důvodu). Po ukončení navíc objednaných zpoplatněných funkcí a aplikací zůstane uživateli zachována smlouva o bezplatném užívání až do jejího skončení, rozšířené možnosti navíc objednaných zpoplatněných funkcí a aplikací však odpadají.
 3. Právo na zablokování podle § 9 odst. 4 těchto podmínek užívání a právo na mimořádnou výpověď z vážného důvodu podle zákonných předpisů tím zůstává nedotčeno.
 4. Nárok uživatele na vrácení předem již zaplacených poplatků při výpovědi je vyloučeno, a sice s výjimkou případu, že uživatel výpověď podává z vážného důvodu, za který nese odpovědnost Cook Concern. Pokud smlouvu s uživatelem vypoví Cook Concern z vážného důvodu, je nárok uživatele na vrácení již zaplacených poplatků vyloučen.

§ 9 Povinnosti uživatelů, zakázané jednání

 1. Všichni uživatelé služeb Cook Concern souhlasí s tím, že webové stránky Cook a případnou výměnu dat s Cook Concern nebudou využívat k účelům, které porušují zákazy, zákonné předpisy, práva třetích stran nebo dobré mravy.
 2. Konkrétně tak všichni uživatelé webových stránek Cook Concern souhlasí například s tím, že:
  1. nebudou předávat a zveřejňovat materiály, které kumulativně nebo jednotlivě porušují práva, kohokoliv ohrožují, jsou neoprávněné, obtěžující, hanobící, vulgární, obscénní, rasistické nebo jinak diskriminující;
  2. nebudou vytvářet falešné profily, tedy profily pod nesprávnou identitou a/nebo s neodpovídajícími údaji o osobě majitele profilu;
  3. nebudou kopírovat, měnit či šířit profily a inzeráty ostatních uživatelů, pokud tak činí za účely, které přesahují dokumentaci a vedení dokladů ve vlastních záležitostech;
  4. nebudou informace dostupné na webových stránkách Cook Concern „framovat“ a/nebo na ně odkazovat, pokud to není výslovně povoleno;
  5. nebudou služby a webové stránky Cook používat k distribuci či propagaci nevyžádané pošty, řetězových dopisů nebo systémů sněhové koule a nebudou bez existence odpovídajícího zmocnění (například souhlasu) příslušnými osobami pořizovat a zpracovávat údaje (například e-mailovou adresu) a/nebo jiné informace;
  6. nebudou používat viry ani jiné technologie, které by mohly poškodit služby a webové stránky Cook Concern nebo vlastnictví ostatních uživatelů;
  7. nebudou automatizovaně přistupovat k obsahu uvedenému na webových stránkách Cook Concern ani ho nebudou automatizovaně shromažďovat za použití robotů, crawlerů, spiderů, scraperů ani jiných automatizovaných mechanismů, pokud předem neexistuje písemný souhlas od Cook Concern nebo příslušného držitele práv;
  8. nebudou infrastrukturu webových stránek Cook Concern vystavovat nadměrnému zatížení a nebudou ani jiným způsobem narušovat dostupnost webových stránek Cook Concern;
  9. nebudou používat jiný nástroj k navigaci či vyhledávání na webových stránkách Cook Concern než funkce, které Cook Concern nabízí, obecně dostupné webové prohlížeče od cizích poskytovatelů a jiné nástroje, které byly ze strany Cook Concern předem schváleny;
  10. nebudou provádět reverzní inženýrství a dekompilaci webových stránek Cook Concern;
  11. nebudou obcházet opatření Cook Concern pro omezení a/nebo zablokování přístupu k webovým stránkám Cook Concern.
 3. Vedle povinností uvedených v § 9 odst. 1 a 2 jsou registrovaní uživatelé povinni:
  1. sdělení, inzeráty a žádosti zadávat do vhodných kategorií, které jsou na webových stránkách Cook Concern stanoveny, a popisovat je slovy a obrázky v úplnosti, aktuálně a podle pravdy; v popisu se nesmí nacházet nic, co by obsahovalo weby nebo obsah (jako obrázky a videa) s omezeným přístupem a/nebo chráněné heslem a/nebo skryté;
  2. zajistit, aby jejich profily kuchaře, inzeráty, žádosti a jakákoliv ostatní sdělení na webových stránkách Cook Concern neobsahovaly žádné prvky, které porušují práva třetích stran, jako jsou práva na používání názvu nebo práva k ochranné známce;
  3. udržovat všechny veřejně viditelné údaje a osobní údaje v oblasti přístupné po přihlášení na webu (uživatelský účet) aktuální, zejména sami včas zanášet změny v údajích zadaných při registraci a také deaktivovat nebo mazat již nepotřebné profily, inzeráty, žádosti a sdělení;
  4. uchovávat přístupové údaje a osobní heslo v tajnosti a nepředávat je třetím stranám, a sice s výjimkou případu, že k předání dochází na základě zákonem, soudem nebo úřadem stanoveného zmocnění;
  5. změnit osobní heslo bez zaviněného zpoždění, pokud uživatel má důvod se domnívat, že jeho heslo zjistily neoprávněné třetí strany.
 4. Cook Concern si pro případy úmyslného porušení výše uvedených povinností a zákazů vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zahájit právní kroky a příslušnému uživateli dočasně nebo s definitivní platností znemožnit další užívání webových stránek Cook Concern, což může zahrnovat zejména také smazání profilů, které byly vytvořeny v rozporu s těmito podmínkami užívání.

§ 10 Poskytování obsahu, uznání práv na užívání, zproštění odpovědnosti

 1. Uživatelé, kteří do svých profilů, inzerátů, žádostí nebo jiných sdělení integrují texty, fotografie, obrázky a jiný obsah, který je nebo by mohl být chráněný (dále jen Obsah), a kteří je zveřejňují na webových stránkách Cook Concern, zůstávají držiteli případných práv, jako jsou například práva na užívání názvu, práva ke značce, patentová práva, autorská práva, práva na užívání nebo práva na ochranu zboží. Cook Concern si nečiní žádný nárok na vlastnictví Obsahu uživatelů ani na kontrolu nad ním.
 2. Uživatelé vyhrazují ve prospěch Cook Concern u Obsahu, který v rámci užívání webových stránek Cook Concern zadávají, nevýhradní, celosvětové, časově a jinak neomezené a bezplatné právo užívání, které zahrnuje reprodukci Obsahu, jeho úpravy, zpracovávání a zveřejňování všemi známými i dosud neznámými způsoby užívání. Vytvořením Obsahu a jeho zveřejněním ke všeobecnému přístupu na webových stránkách Cook Concern uživatel poskytuje Cook Concern navíc také celosvětové, neexkluzivní a bezplatné právo přenesený Obsah reprodukovat, upravovat, rozšiřovat a zveřejňovat k reklamním účelů a pro služby Cook Concern.
 3. Všichni uživatelé, kteří na webových stránkách Cook Concern zveřejňují Obsah, povolují všem ostatním – registrovaným i neregistrovaným – uživatelům webových stránek Cook Concern k veřejnému Obsahu přistupovat, zveřejněný obsah zobrazovat, prohlížet ho, ukládat a reprodukovat, pokud to je pro osobní použití nebo pokud to je zapotřebí pro účely dokumentace a navázání kontaktu.
 4. Uživatel garantuje, že je držitelem práva potřebného k udělení licence k vytvořenému a zveřejněnému Obsahu nebo že se držitel případných práv, včetně autorských, v úplnosti a účinně těchto práv vzdal a že uživateli místo toho oprávněně a neodvolatelně udělil právo udělit výše uvedenou licenci ve prospěch Cook Concern.
 5. Uživatel již nyní Cook Concern zprošťuje na první výzvu odpovědnosti za jakékoliv nároky třetích stran, zejména pak nároky vyplývající z porušení autorských práv a práv k ochranným známkám, které by vůči Cook Concern byly vzneseny v souvislosti se smluvně zakotveným užíváním uživatelem poskytnutých informací, údajů a Obsahu. Cook Concern má právo sám provést vhodná opatření k obraně před nároky třetích stran nebo k vymáhání svých práv. Zproštění odpovědnosti zahrnuje také náhradu nákladů, které Cook Concern vzniknou nebo vznikly v důsledku vymáhání práv / právní obhajoby.

§ 11 Hlášení porušení práv

 1. Uživatelé sami nesou odpovědnost za ochranu jim příslušejících práv a právních postavení. Pokud jde o uživateli poskytované informace, údaje a Obsah, Cook Concern neprovádí kontrolu jejich souladu s právními předpisy, správnosti, úplnosti ani aktuálnosti. Za takovou kontrolu zodpovídá výhradně sám uživatel před zveřejněním a během zveřejňování.
 2. Uživatelé, kteří jsou názoru, že na webových stránkách Cook Concern byla porušena jim náležející práva, by o tom měli informovat Cook Concern za použití níže uvedených kontaktních údajů, aby Cook Concern mohl obratem provést vlastní opatření:
  Nico Mateew, Engertstraße 5, 04177 Leipzig, Německo, e-mail: info@cookconcern.com, telefon: +49 341 9759 4000.
 3. Oznámení o porušení práv adresované Cook Concern musí obsahovat dostatečné údaje, z nichž bude zřejmé, zda porušení práv nahlašuje držitel práv sám nebo zplnomocněný zástupce držitele práv a v čem přesně porušení práv spočívá.

§ 12 Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů podléhá ustanovením německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG). Platí samostatné zásady ochrany osobních údajů Cook Concern, které jsou k nahlédnutí na www.cookconcern.com.
 2. Používáním služeb a webových stránek Cook Concern uživatel vyjadřuje souhlas s používáním jeho údajů podle Prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 13 Dostupnost webových stránek, odpovědnost za škody

 1. Cook Concern nenese odpovědnost za obsahovou pravdivost, správnost ani aktuálnost informací, sdělení a inzerátů (zejména profilů kuchařů a volných pracovních míst) vytvořených a zveřejněných uživateli. Cook Concern nepodporuje žádné názory vyjadřované uživateli na webových stránkách Cook Concern.
 2. Pomocí dnešních technologií nedokáže Cook Concern zajistit bezchybnou, resp. nepřerušovanou dostupnost webových stránek a s tím souvisejících funkcí (například filtrování nebo vyhledávání). Z tohoto důvodu Cook Concern neručí za technicky způsobené chyby při přenosu dat, prodlení při přenosu dat nebo výpadky, a to s výjimkou případů, kdy Cook Concern nebo osoby, které se podílejí na plnění jeho závazků, tyto události způsobí záměrně nebo hrubou nedbalostí.
 3. Cook Concern má právo provoz webových stránek částečně, dočasně nebo úplně zastavit, aniž by všechny uživatele jednotlivě informoval. Příslušné informace Cook Concern umístí na dobu minimálně 4 týdnů předem na webových stránkách, aby se uživatelé mohli informovat.
 4. Odpovědnost Cook Concern podle zákonem stanovených ustanovení o odpovědnosti za škody zůstává výše uvedenými omezeními a vyloučeními odpovědnosti nedotčena.

§ 14 Závěrečná ustanovení

 1. Pokud Cook Concern v případě porušení těchto podmínek užívání neuplatní vůči uživateli nároky ani jiná práva, nemá to žádný vliv na právo Cook Concern odpovídající nároky a/nebo jiná práva uplatnit při opětovném porušení.
 2. Cook Concern má právo práva a povinnosti v úplnosti nebo částečně přenést na třetí strany.
 3. Změny a doplnění těchto podmínek užívání a vedlejší ujednání vyžadují ke své účinnosti písemnou formu (stačí například e-mail).
 4. Veškeré právní vztahy mezi Cook Concern a uživateli se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud je uživatel spotřebitel (viz § 1 odst. 1), platí první věta pouze tehdy, pokud volbou práva nedojde k obcházení ochrany právními předpisy platnými ve státě, v němž má spotřebitel místo obvyklého pobytu. Pokud je uživatel obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní organizace se zvláštním rozpočtem, je místem výhradní soudní příslušnosti pro všechny spory mezi Cook Concern a uživatelem Lipsko. Totéž platí, pokud uživatel nemá všeobecnou soudní příslušnost v Německu nebo jeho bydliště nebo místo obvyklého pobytu v okamžiku podání žaloby není známo. Platné zákonné předpisy tím zůstávají nedotčeny.
 5. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek užívání bylo v úplnosti nebo částečně neúčinné nebo pozbylo účinnost, nemá to žádný dopad na platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení musí být nahrazeno takovým ustanovením, které je právně možné, co nejvíce se obsahově blíží neúčinnému ustanovení a co nejvíce odpovídá daným hospodářským zájmům smluvních stran na neúčinném ustanovení. Totéž platí pro případné mezery v ustanoveních.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Uživatelům, kteří si jako spotřebitelé (§ 1 odst. 1 podmínek užívání) a za použití prostředků dálkové komunikace objednají zpoplatněné služby Cook Concern, přísluší ze zákona právo odstoupit od smlouvy, pokud předčasně nezanikne.

Následuje poučení o tomto právu:

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li právo odstoupit od smlouvy uplatnit, musíte mě/nás,

Nico Mateew
Engertstraße 5
04177 Leipzig
Německo
e-mail: info@cookconcern.com
telefon: +49 341 9759 4000,

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy informováni, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další poplatky.

Pokud jste požádali, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informovali o uplatnění práva odstoupit od této smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Upozornění:

Spotřebitelovo právo odstoupit od smlouvy zaniká předčasně u smluv o poskytnutí služeb, pokud podnikatel službu poskytl v úplnosti a s prováděním služby začal až poté, co s tím spotřebitel vyjádřil výslovný souhlas a současně potvrdit, že si je vědom toho, že své právo odstoupit od smlouvy při úplném splnění smlouvy podnikatelem ztratí.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám ho.

Adresa:
Nico Mateew
Engertstraße 5
04177 Leipzig
Německo
e-mail: info@cookconcern.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*)

Objednáno dne (*) / doručeno dne (*)

Jméno spotřebitele/spotřebitelů
adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze u papírového sdělení)

Datum

_______________

(*) Nehodící se škrtněte.